• HOME/
 • Obchodné Podmienky

EN | SK

Všeobecné obchodné podmienky

Vítame Vás na internetových stránkach www.hluskobags.com (ďalej len “Stránky“), ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť Hlusko s.r.o., so sídlom A. Stodolu 5320/54, 036 01 Martin, IČO: 51 351 676, DIČ: 2120710658 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69528/L (ďalej len “Hlusko s.r.o.“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Podmienky“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Hlusko s.r.o. a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.  Zákazník (ďalej v texte aj “Kupujúci“ alebo “Spotrebiteľ“),  je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem nakupovať produkty na našich Stránkach a odošle záväznú objednávku (uzavrie kúpnu zmluvu). Objednávka je platná len v prípade, že Zákazník obdrží potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu. Predávajúci (ďalej v texte aj “Prevádzkovateľ“) je spoločnosť Hlusko s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod www.hluskobags.com.

Používaním Stránok internetového obchodu www.hluskobags.com a uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasíte s týmito Podmienkami. Odporúčame vám, aby ste si preto tieto Podmienky pozorne prečítali. V prípade, že s Podmienkami nesúhlasíte nepoužívajte tieto Stránky.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie.

Cena poštovného a iné poplatky

Uvedené ceny tovaru na Stránkach sú bez poštovného. Cena poštovného a čas doručenia sa odvíja od spôsobu a adresy dodania. Na doručovacie služby využívame Slovenskú Poštu a prepravnú spoločnosť DHL.

 • Poštovné je bezplatné pri doručovaní do nasledujúcich krajín: Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko (balík na Vašu adresu)
 • Poštovné je spoplatnené sumou €9.99 pri doručovaní do ostatných krajín Európy (balík na Vašu adresu)

Pri rozdelení objednávky na viac zásielok bude zákazníkovi účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

Reklamácia a právo odstúpiť od zmluvy

Záručná doba

Stojíme si za kvalitou a výrobou našich produktov, preto majú naše produkty celoživotnú záručnú dobu. Celoživotnú záručnú dobu si môžu naši Zákazníci uplatniť len v prípade, že uzatvorili kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu www.hluskobags.com.

Celoživotnou záručnou dobou máme na mysli záruku na celý životný cyklus produktu* a nie život zákazníka. Hlusko s.r.o. sa zároveň zaväzuje, že poskytuje nadštandardnú záručnú dobu, ktorá nie je kratšia ako zákonom stanovená lehota 24 mesiacov.

* Životný cyklus produktu
Po určitej dobe užívania sa na produkte začínajú objavovať prirodzené príznaky opotrebenia. Za koniec životného cyklu produktu považujeme fázu, kedy hlavný materiál produktu stráca farbu, delaminuje sa a je znažne poškodený. Za koniec životného cyklu produktu tiež považujeme fázu, keď hlavné komponenty ako napr. rúčky, zips či dno tašky už nedokážu spĺňať svoju funkciu v dôsledku dlhého a intenzívneho používania.

Zodpovednosť za vady podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 – 624)

Predávajúci je zodpovedný za odoslanie tovaru bez vád, dodanie tovaru v množstve a kvalite vyplývajúcej zo záväznej objednávky a za dodržanie ceny akceptovanej objednávky. V prípade, že odoslaný tovar má vady materiálu alebo výrobnú chybu, ktoré nie sú zavinené doručovateľom, vzťahuje sa na tieto vady záruka.

Záruka sa nevzťahuje na bežné príznaky opotrebenia, ktoré sa po určitom čase užívania objavujú. Medzi takéto príznaky patrí zmena farby produktu, škrabance a postupne sa objavujúce vady na materiále.  Kratšiu životnosť tovaru vzhľadom k uvedenému opotrebeniu tovaru, spôsobenú obvyklým užívaním, preto nepovažueme za vadu a záruka sa na ňu nevzťahuje.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym alebo násilným používaním produktu či zanedbaním jeho údržby. Hlusko s.r.o. nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú praním produktu v práčke, pokiaľ priložené inštrukcie k produktu nedovoľujú pranie v práčke.

Reklamácia

V prípade akéhokoľvek problému so zásielkou alebo poškodenia tovaru nás kontaktujte e-mailom na customerservice@hluskobags.com  alebo telefonicky na číslo +421 944 773 536 najneskôr 24 hodín po obdržaní zásielky.

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a chyby pri výrobe. Užívateľ má v takom prípade právo na reklamáciu jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 1. V prípade, že Vaša žiadosť o reklamáciu je oprávnená kontaktujte naše Záručné služby. Po identifikácii vady reklamovaného tovaru, ktorá prebieha podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623) a následnom uznaní reklamácie sme povinní odstrániteľné vady bezplatne, včas a riadne odstrániť. V prípade záujmu tovar vymeníme za nový alebo vymeníme časť tovaru, ktorej sa vada týka.
 2. Ak vadu nie je možné odstrániť a vada bráni riadnemu používaniu tovaru, alebo sa vady vyskytujú opätovne, má náš Zákazník právo na výmenu tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 3. Ak sa jedná o neodstrániteľné vady (tovar je poškodený, chýba časť tovaru), no nebráni to v jeho riadnom používaní, potom má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Uznaný reklamovaný tovar (po identifikácii) zasielajte na adresu prevádzkovateľa Hlusko s.r.o., A. Stodolu 5320/54, 036 01 Martin, Slovenská republika (tovar odporúčame poslať ako balík doporučenou zásielkou, nie dobierkou). Súčasťou zásielky musí byť vyplnený a vytlačený Reklamačný formulár a kópia dokladu o kúpe. Náklady na vrátenie a dodanie nového/opraveného tovaru znášame my. Robíme všetko pre to, aby bola Vaša reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, no najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

Záručný servis zabezpečuje Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hluskobags.com Hlusko s.r.o.

Odstúpenie od zmluvy (Vrátenie tovaru)

Naši Zákazníci majú na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo na odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.hluskobags.com.

V prípade, že si Zákazník objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto produkty boli následne dodané oddelene, potom sa tovar považuje za prevzatý až v okamihu, keď zákazník prevezme posledný dodaný tovar.

Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomnou formou v listinnej podobe (formulár alebo vlastný formát rukou) alebo v podobe zápisu na trvanlivom nosiči (CD, DVD, e-mailom). K uplatneniu Vášho práva na odstúpenie od zmluvy môžete použiť tento formulár (pre uloženie kliknite na odkaz, a následne uložte súbor). Formulár vyplňte, vytlačte a odošlite (v listinnej podobe či e-mailom) v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, že oznámenie odoslal aj v posledný deň lehoty. Dôležitý je dátum odoslania, nie doručenia.

Doručením oznámenia (formuláru) docházdza k odstúpeniu od zmluvy a kúpna zmluva sa v tom momente ruší od začiatku. Predávajúci je bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní, povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spotrebiteľ je povinný v lehote 14 dní zaslať tovar späť na adresu Hlusko s.r.o., Aurela Stodolu 5320/54, 036 01 Martin, Slovenská republika. Kompletný tovar, spolu s kópiou dokladu o zaplatení Vám odporúčame zaslať formou doporučenej zásielky (nie dobierkou).  V prípade, že vrátený tovar je nekompletný alebo poškodený, vyhradzujeme si právo  požadovať úhradu škody od zákazníka (dohodou alebo súdnou cestou).

V prípade, že súčasťou záväznej objednávky bolo viac kusov tovaru, zákazník si môže uplatniť právo na odstúpenie len vo vzťahu k určitej časti predmetu zmluvy. V takomto prípade sa kúpna zmluva ruší len v tejto časti.

V prípade, že sa zákazník rozhodne odstúpiť od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša on.

Kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy:

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť Predávajúcemu tovar bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

 • tovar vyhotovený na objednávkuči na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

Storno objednávky

Ak si Kupujúci želá zrušiť objednávku je povinný nás kontaktovať čo najskôr, kým nie je objednávka vybavená. V prípade, že je objednávka už vybavená postupuje sa rovnako ako pri “Odstúpení od zmluvy“.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nedokáže zabezpečiť objednaný tovar. Následne má Predávajúci po dohode s Kupujúcim možnosť ihneď vrátiť Kupujúcemu uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúknuť náhradný tovar. Ak Kupujúci poskytne chybné osobné/kontaktné údaje a tým je znemožnené správne vybavenie objednávky Predávajúci má v takomto prípade tiež právo zrušiť objednávku.

Alternatívne riešenie sporov

Našim Zákazníkom sa vždy snažíme vyhovieť a vyriešiť ich problémy vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy v čo najkratšom termíne. V prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie alebo sa domnievate, že boli porušené  Vaše práva obráťte sa na nás so žiadosťou v písomnej forme (na poštovú adresu) alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: customerservice@hluskobags.com.

Pokiaľ sme Vašu reklamáciu či sťažnosť nevybavili podľa Vášho očakávania a hodnota sporu je vyššia ako €20 máte (Zákazník) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “ARS“). Návrh na začatie ARS môže Spotrebiteľ začať vyplnením formuláru TU. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, subjekt ARS si však môže od Zákazníka žiadať poplatok za začatie riešenia maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zoznam subjektov ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – Zoznam subjektov ARS.

Kupujúci má možnosť podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na tomto linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Zákon sa nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje Predávajúci voči Spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Výmena tovaru

Pri výmene tovaru (za inú veľkosť, farbu) sa postupuje rovnako ako pri odstúpení od zmluvy.

Spôsob platby

Podľa § 16 zákona o ochrane spotrebiteľa Vám ako kupujúcemu vždy doklad o kúpe (faktúru) posielame elektronicky na Vami uvedenú e-mailovú adresu a taktiež priložený v každej zásielke. Tento doklad slúži ako záručný list. V prípade, že v zásielke doklad o kúpe chýba informujte nás čo najskôr na telefónnom čísle +421 944 773 536 alebo prostredníctvom e-mailu customerservice@hluskobags.com.

Predávajúci akceptuje nasledovné platobné podmienky:

 • Dobierka
 • Platba kartou a elektronické bankovníctvo
 • PayPal/AliPay
 • Platba darčekovými poukážkami

Ceny uvedené na internetových Stránkach predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu www.hluskobags.com.

Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť Predávajúcemu cenu za objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy jedným z vyššie spomenutých spôsobov platieb.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota

Zvyčajná dodacia lehota pre tovar je 10 pracovných dní od momentu kedy Spotrebiteľ príjme záväzné potvrdenie objednávky od internetového obchodu www.hluskobags.com.

V momente, keď odovzdáme vašu objednávku prepravcovi vás informujeme prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že nedodržíme nami sľúbenú dodaciu lehotu má náš Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy.

Povinnosti

Záväzok spoločnosti Hlusko s.r.o. dodať tovar Spotrebiteľovi je splnený dodaním objednaného tovaru Kupujúcemu/oprávnenej osobe uvedenej v objednávke na určené miesto a v lehote uvedenej v týchto podmienkach. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť dodanie a prevzatie tovaru v dodacom liste. Zdôrazňujeme, že takéto potvrdenie od kuriéra alebo prepravnej spoločnosti nie je doklad o kúpe.

Svoju povinnosť sme si splnili aj v prípade, že sme spolu s pracovníkmi prepravnej spoločnosti boli pripravení tovar odovzdať na dohodnutom mieste a v dohodnutý čas (určené v objednávke tovaru), no Kupujúci si objednávku neprevzal.  V prípade neprevzatia si tovaru, máme právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a iné poplatky súvisiacie so spätným zaslaním tovaru.

Kupujúcemu odporúčame pri prevzatí zásielky skontrolovať či nebol poškodený obal zásielky a či je tovar bez vád. Ak je na zásielke viditeľné mechanické poškodenie spôsobené prepravou alebo akékoľvek iné poškodenie zásielky či tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať, prípadne spísať s vodičom/zamestnancom prepravnej spoločnosti škodový protokol. V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa!

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hluskobags.com je spoločnosť Hlusko s.r.o., so sídlom A. Stodolu 5320/54, 036 01 Martin, IČO: 51 351 676 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69528/L

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru prostredníctvom webových stránok www.hluskobags.com sú zhromažďované, spracované a uchovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov“).

Odoslanie objednávky

Uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí Kupujúci so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so Zákazníkom. Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov aj po úspešnom vybavení objednávky a to za účelom vedenia príslušnej evidencie: vybavovanie reklamácií či vedenie účtovníctva. Po splnení účelu spracúvania zabezpečí Predávajúci bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Pokiaľ si Kupujúci nepraje aby boli jeho osobné údaje naďalej spracovávané či uschované má právo na základe písomnej požiadavky (na adresu spol., e-mailom) vyjadriť nesúhlas a následne dôjde k likvidácii všetkých jeho osobných údajov.

Spoločnosť Hlusko s.r.o. spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo.

Osobné údaje a tretie strany

Žiadne z osobných údajov Zákazníkov nebudú poskytnuté, zverejnené alebo sprístupnené žiadnej ďalšej (tretej) osobe, s výnimkou tých, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne a kompletné vybavenie objednávky Zákazníka. Sú to prepravné spoločnosti, ktorým budú sprístupnené osobné údaje Zákazníka v minimálnom rozsahu potrebnom pre doručenie tovaru, platobná brána a ich prevádzkovateľ a banky. Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo.

V súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ sa predpokladá, že Predávajúci poskytne a sprístupní údaje v minimálnom potrebnom rozsahu nasledovným tretím stranám:

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36 631 124
 • DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o., Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava-Rača, IČO 47 927 682
 • Pay Solutions, a.s., Líščie údolie 119, Bratislava 841 04, IČO 47 866 233
 • First Data Europe Limited, Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, SS14 3WF

Údaje o platobných kartách a informácie o bankových účtoch (prihlasovacie údaje, zostatok na účte a iné súkromné informácie) pokladáme za veľmi citlivé a zaväzujeme sa našim Zákazníkom, že pri elektronickom bankovníctve s týmito informáciami pracuje výhradne ich banka, keďže každá transakcia cez internet prebieha výhradne na stránke ich banky. Banka nám poskytne len informáciu o tom, či bola transakcia úspešná, alebo nie a meno Zákazníka s číslom účtu v prípade potreby vrátenia peňazí. V prípade platby kartou s informáciami zákazníka pracuje platobná brána a jej prevádzkovateľ. Využívame služby modernej a bezpečnej platobnej brány, ktorá je schválená a regulovaná Naŕodnou Bankou Slovenska ako aj Európskou Cnentrálnou Bankou.

Spracovane údajov

Spoločnosť Hlusko s.r.o. sa zaväzuje a vyhlasuje, že osobné údaje Zákazníka bude spracúvať a používať dôverne a v súlade s dobrými mravmi a v súlade zákona o ochrane osobných údajov. Na druhej strane, Zákazník vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytuje spoločnosti Hlusko s.r.o. sú úplné, korektné, pravdivé a aktuálne.

Zákazník má právo kedykoľvek žiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu customerservice@hluskobags.com. V prípade, že došlo k zmene osobných údajov Zákazníka no ten zmenu v jeho osobných údajoch neoznámi (Prevádzkovateľovi), spoločnosť Hlusko s.r.o. nezodpovedá za prípadné komplikácie a neaktualizáciu údajov.

V prípade, že údaje dotknutej osoby nie sú správne, úplné a aktualizované a nie je možné vykonať ich opravu je Prevádzkovateľ povinný zlikvidovať osobné údaje dotknutej osoby.

Marketingové účely

Kupujúci udeľuje výslovný súhlas Prevádzkovateľovi internetového obchodu so spracovaním osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko a e-mailová adresa za účelom zasielania marketingových informácií a newsletterov formou e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho zaškrtnutím políčka “Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Hlusko s.r.o. na účely zasielania marketingových správ, newsletterov, reklamných informácií a ponúk produktov“ (ďalej len “Políčko“).

Kupujúci zaškrtnutím Políčka súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby mu Predávajúci posielal obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle Zák. č 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii.

Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácií a newsletterov písomným vyjadrením na adresu spoločnosti alebo zaslaním vyhlásenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu: customerservice@hluskobags.com.  Hlusko s.r.o. automaticky po obdržaní vyhlásenia zlikviduje osobné údaje Spotrebiteľa.

Poučenie o právach zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov

Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

1. Zákazník má podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
 3. presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak boli odovzdané a sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Kupujúci (doknutá osoba) má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne u spoločnosti Hlusko s.r.o. namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu,
 4. spracúvaniu osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f), alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv alebo záujmov, ktoré sú alebo môžu byť takýmto spracúvaním poškodené, v prípade že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zablokuje a zlikviduje jeho osobné údaje,
 5. namietať voči a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané ( zasahovanie do Vašich práv alebo právom chránených záujmov), máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, že sa preukáže, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako je to možné.

Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva podľa ZnOOÚ môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak Kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 5908.

Prehlásenie a súhlas kupujúceho

Kupujúci prehlasuje, že bol/a v súlade s § 15 ods. 1 ZOOÚ informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom Stránok, ktoré sú zverejnené v Obchodných podmienkach na internetových stránkach www.hluskobags.com a udeľuje súhlas podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním jeho osobných údajov Prevádzkovateľom Stránok. Kupujúci tiež súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v minimálnom potrebnom rozsahu tretím stranám z dôvodu správneho a kompletného vybavenia jeho objednávky.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné!!! Hlusko s.r.o. vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nevynucuje a ani nepodmieňuje hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

Súbory cookies

“Cookies“ sú malé textové  súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia alebo jeho pamäti. Vďaka týmto súborom majú naše Stránky k dispozícii informácie o vašej návšteve našich Stránok, jazyku ktorý používate, nastavenie vášho internetového prehliadača a ďalšie potrebné informácie k tomu, aby bola vaša budúca návšteva lepšia, jednoduchšia, rýchlejšia a viac zodpovedala vašim záujmom. Súbory cookies nám tiež pomáhajú využívať službu Google Analytics.

Údaje, ktoré textové súbory “cookies“ (ďalej len “Údaje“), zbierajú sú anonymné a osobne vás neidentifikujú.

Pri poskytnuti súhlasu so spracovávaním “cookies“ súhlasí kupujúci s tým, že prevádzkovateľ Stránok spracuje tieto súbory tak, aby uľahčili poskytovanie ich služieb a to v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele “cookies” či podobných nástrojov. Ďalej Prevádzkovateľ zaisťuje, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do ich koncového zariadenia.

Nesúhlasím s ukladaním súborov “cookies“ do môjho zariadania

Návštevníci stránky majú možnosť nesúhlasiť s ukladaním “cookies“ do ich koncového zariadenia alebo pamäti tak, že použijú na svojom internetovom prehliadači funkciu anonymného prehliadania.  V takom prípade naša Stránka nemusí zobrazovať ponuku výrobkov zodpovedajúcu vašim potrebám a prezeranie môže byť pre vás zložitejšie a zdĺhavejšie.

Hluskobags.com postupuje pri spracovávaní ”cookies” v súlade s príslušnými právnymi predpismi, dobrými mravmi a dôverne. Chránime vaše súkromie, Údaje sú anonymné a používame ich len za účelom skvalitnenia našej ponuky aby viac zodpovedala vašim individuálnym záujmom a potrebám.

Aké osobné údaje má spoločnosť Hlusko s.r.o.? Možem zrušiť súhlas so spracovaním mojich údajov?

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Údajov, ktoré spracúvame napíšte nám email na customerservice@hluskobags.com alebo nás kontaktujte písomne na adresu Hlusko s.r.o., A. Stodolu 5320/54, 036 01 Martin. Pre viac informácií ohľadom ochrany vašich osobných údajov si prečítajte naše Obchodné podmienky.

Autorské práva a ochranná známka

Obsah na týchto Stránkach vrátane textov, obrazového materiálu, grafiky, audio/video klipov, popisov produktov a loga sú vlastníctvom Hlusko s.r.o. a sú chránené európskymi právnymi predpismi.

Neudeľujeme vám žiadne práva na použitie nášho obsahu a vyjadrením súhlasu s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, publikovať, kopírovať alebo nejakým spôsobom distribuovať žiadnu časť obsahu stránok www.hluskobags.com.

Značky Hlusko či www.hluskobags.com a iné značky (názvy produktov, logo), ktoré sa nachádzajú na našich Stránkach alebo v ich obsahu sú ochrannými známkami spoločnosti Hlusko s.r.o. Tieto ochranné známky sa nemôžu reprodukovať ani používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol neprávom zdiskreditovať spoločnosť Hlusko s.r.o. alebo nejakým spôsobom poškodiť jej meno, bez súhlasu spoločnosti Hlusko s.r.o.

Pravidlá komunikácie na stránke hluskobags.com

Vyhradzujeme si právo odstrániť akúkoľvek aktivitu či obsah v prípade, že:

 • obsah je ilegálny, obscénny alebo istým spôsobom ohrozujúci tretie strany
 • obsah môže obsahovať vírus, propagovať politické názory
 • obsah je hocijakou formou spamu
 • sa vydávate za inú fyzickú či právnickú osobu alebo podobným spôsobom zavádzate

Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), so sídlom P. O. BOX 29,
Prievozská 32, 827 99  Bratislava.

Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky sú záväzné pre spoločnosť Hlusko s.r.o. a jej Zákazníkov. Spoločnosť Hlusko s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť či dopĺňať tieto Podmienky. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránkach www.hluskobags.com.

Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto Podmienky sú platné a účinné od 01. 04. 2018.